Banner

Dr hab. n. med. Jerzy Florjański z Wrocławia

Urodziłem się w 1957 r. w Ząbkowicach Śląskich. W 1976 r. ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie Śląskim i w tym samym roku rozpocząłem studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, gdzie postanowiłem zostać ginekologiem. Studia ukończyłem w 1982 roku. Z uwagi na zainteresowanie położnictwem i ginekologią, w ciągu dwóch ostatnich lat studiów byłem wolontariuszem w II Katedrze i Klinice Położnictwa AM we Wrocławiu, kierowanej przez prof. dr hab. Janusza Woytonia. Od 1987 r. jestem etatowym pracownikiem naukowo-dydaktycznym w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prowadzę Oddział Patologii Ciąży w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu (ul. Borowska 213). Jako ginekolog przyjmuję pacjentki również w moim gabinecie we wrocławskiej dzielnicy Krzyki.

lekarz

Ginekologia jako działalność zawodowa

Po ukończeniu studiów w 1982 r., zostałem zatrudniony jako młodszy asystent, a następnie asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej UM, gdzie pracowałem przez 5 lat. Jednocześnie od 1984 r. rozpocząłem specjalizację ginekologiczną i położniczą.

W 1987 r. uzyskałem I stopień specjalizacji, a w 1990 r. zdałem z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny II stopnia i zostałem specjalistą ginekologiem i położnikiem. Za bardzo dobry wynik egzaminów, plasujący mnie w grupie kilku najlepszych zdających w Polsce, otrzymałem list gratulacyjny od Ministra Zdrowia.

W 1992 r. obroniłem pracę doktorską pt. „Ultrasonograficzna ocena wielkości płodów bliźniaczych w przebiegu ciąży – u mieszkanek Wrocławia” i zostałem adiunktem w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa. Na tym stanowisku jestem zatrudniony do chwili obecnej.

W 2012 r. na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi obroniłem pracę habilitacyjną pt. „Diagnostyka wewnątrzmacicznego stanu bliźniąt za pomocą badań dopplerowskich w wybranych naczyniach krwionośnych płodów z wykorzystaniem matematycznego modelu Krefft” i zostałem samodzielnym pracownikiem naukowym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Od 2012 r. jestem stałym członkiem Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 1991 r. jestem członkiem Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

W latach 1992–2012 byłem kierownikiem specjalizacji 6 lekarzy, którzy uzyskali stopnie specjalisty z ginekologii i położnictwa. Obecnie kieruję specjalizacją nowego młodego lekarza ginekologa.

W latach 1992-2010 byłem na dwóch zagranicznych stażach naukowo-szkoleniowych — w Instytucie Karolińskim w Sztokholmie oraz Klinice Chorób Kobiecych i Położnictwa w Kolonii (Niemcy).

Przez ostatnie 8 lat byłem głównym wykonawcą rządowego programu badań prenatalnych na terenie Dolnego Śląska, w skład którego wchodzi diagnostyka ultrasonograficzna, badania z krwi ciężarnych kobiet oraz inwazyjne zabiegi diagnostyczno-terapeutyczne.

 

Badania ultrasonograficzne u ginekologa (Borowska, Wojszycka)

Rocznie, w szpitalu przy Borowskiej i gabinecie prywatnym w dzielnicy Krzyki, jako ginekolog wykonuję około 5000 badań ultrasonograficznych oraz 200 różnych zabiegów inwazyjnych pod kontrolą USG ginekologicznego, w tym zabiegów wewnątrzmacicznych na płodach (amniopunkcji, amnioredukcji, amnioinfuzji, kordocentez, obarczeń narządów wewnętrznych, transfuzji dopłodowych itp.) oraz punkcji torbieli jajników u kobiet. Współpracuję ściśle z Zakładem Genetyki AM we Wrocławiu (z prof. Marią Sąsiadek), z Kliniką Chirurgii Dziecięcej AM we Wrocławiu (z prof. Maciejem Bagłajem) oraz Oddziałem Kardiologii Dziecięcej (z dr Elżbietą Kukawczyńską). Uzyskałem międzynarodowe certyfikaty na wykonywanie badań ultrasonograficznych wydane przez prof. Kyprosa Nikolaidesa z Fetal Medicine Fundation z Londynu i prof. Alfreda Krotochwila z Wiednia oraz liczne krajowe. Od 2010 r. prowadzę 32-łóżkowy Oddział Patologii Ciąży w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa UM we Wrocławiu, funkcjonujący w ramach III stopnia opieki perinatalnej.

 

Ginekologia jako działalność naukowa

Mój dorobek naukowy obejmuje 109 prac opublikowanych w wydawnictwach krajowych i czasopismach zagranicznych. Za publikacje naukowe uzyskałem ponad 400,00 punktów KBN oraz 9,275 punktów IF. Od 1982 roku zajmuję się na co dzień ultrasonografią w ginekologii i położnictwie. Szczególnie interesuję się ciążami wielopłodowymi, zaliczanymi do ciąż wysokiego ryzyka położniczego z uwagi na możliwość licznych powikłań. Zaowocowało to cyklem prac naukowych dotyczących oceny parametrów fetometrycznych oraz szacunkowej masy ciała płodów w ciążach jednopłodowych i bliźniaczych. Wyniki prac stanowiły podstawę do napisania przeze mnie w 1992 r. pracy doktorskiej pt. „Ultrasonograficzna ocena wielkości płodów bliźniaczych w przebiegu ciąży – u mieszkanek Wrocławia”.

W 1993 r. opublikowałem 3 prace dotyczące tej tematyki w miesięczniku „Ginekologia Polska”. Następne badania dotyczyły nowych elementów uwzględnianych w rozpoznaniu niewydolności cieśniowo-szyjkowej w ciąży. Byłem jednym z pierwszych ginekologów badaczy w Polsce zajmujących się ultrasonograficzną oceną szyjki macicy, typów rozwarcia ujścia wewnętrznego oraz pomiarów długości kanału szyjki. Wyniki badań opublikowałem w 1994 r. w miesięczniku „Ginekologia Polska” i w tym samym roku przedstawiłem moje ustalenia na XXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w Warszawie.

W latach 1995-1997 zajmowałem się problemami małowodzia i wielowodzia z punktu widzenia diagnostyki i terapii. Wyniki prac i wynikające z nich wnioski zostały opublikowane w 1996 r. w Materiałach Zjazdowych Sympozjum pt. „Wielowodzie, małowodzie – diagnostyka i terapia” w miesięczniku „Ginekologia Polska” oraz w formie streszczeń i plakatów na XV Światowym Kongresie FIGO w Kopenhadze w 1997 r., a także na III Europejskim Kongresie Towarzystwa Ginekologiczno-Położniczego w Madonna di Campiglio we Włoszech w 1997 roku. Problemy powikłań infekcyjnych po zabiegach cięć cesarskich stały się kolejnym tematem moich badań. Wyniki przeprowadzonych badań opublikowałem w 1997 r. w miesięczniku „Ginekologia Polska” oraz w formie streszczeń i plakatów na XV Światowym Kongresie FIGO w Kopenhadze w 1997 r., a także na III Europejskim Kongresie Towarzystwa Ginekologiczno-Położniczego w Madonna di Campiglio w 1997 roku.

Istotnym tematem prowadzonych przeze mnie przez ostatnie 19 lat badań były ciąże powikłane wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrostu płodu. Zajmowałem się zarówno epidemiologią tego powikłania, jak i diagnostyką za pomocą ultrasonografii, w tym badań dopplerowskich, oraz oceną możliwości terapii farmakologicznej. Wyniki badań opublikowałem w miesięczniku „Ginekologia Polska” w 1991 i 1997 r. oraz „Advances In Clinical And Experimental Medicine” w 2005 roku. Zajmowałem się również wprowadzeniem i upowszechnieniem nowych metod operacyjnych, w tym zaniechaniem zamykania otrzewnej podczas zabiegów ginekologicznych i cięć cesarskich (dwa artykuły w „Ginekologii Polskiej” w 2000 i 2001 r.).

Zajmowałem się również wprowadzeniem i upowszechnieniem nowych metod operacyjnych, w tym zaniechaniem zamykania otrzewnej podczas zabiegów ginekologicznych i cięć cesarskich (dwa artykuły w „Ginekologii Polskiej” w 2000 i 2001 r.).

W latach 1995-2014 zajmowałem się diagnostyką i leczeniem kobiet ciężarnych z wrodzonymi wadami rozwojowymi płodu. Wyniki pracy opublikowanej w „Ginekologii Polskiej” w 2006 r. wyjaśniają zasady postępowania w tych powikłaniach ciąży. Od 2001 r. współpracuję z Katedrą i Zakładem Chemii i Immunochemii AM we Wrocławiu, prowadząc badania dotyczące zmian w ekspresji kwasu sjalowego i fukozy w płynach owodniowych w ciążach fizjologicznych i patologicznych. Współpraca ta zaowocowała cyklem 3 prac opublikowanych w „Ginekologii Polskiej” oraz czasopiśmie „Glycoconjugate Journal” (IF 3,6 pkt) w 2001, 2005 i 2006 roku.

Po obronie pracy doktorskiej w 1992 r., poświęconej ciążom bliźniaczym, nie ustało moje zainteresowanie dotyczące rozwoju wewnątrzmacicznego bliźniąt, możliwych powikłań i sposobów monitorowania ich stanu. Do dziś komputerowo gromadzę dane dotyczące przebiegu i zakończenia ciąż bliźniaczych. Materiał ten posłużył do publikacji prac na temat powikłań po wewnątrzmacicznym obumarciu jednego z pary bliźniąt (publikacja w miesięczniku „Advances In Clinical And Experimental Medicine” w 2005 r.) oraz częstości występowania powikłań w ciążach bliźniaczych powstałych samoistnie i po zabiegach in vitro (publikacja w „Neuroendocrinology Letters” w 2010 r. – IF 1,0 pkt). Doświadczenia własne, dotyczące diagnostyki i prowadzenia ciąż powikłanych uogólnionym obrzękiem płodu, przedstawiłem w publikacji w czasopiśmie „Neuroendocrinology Letters”.

Od wielu lat zajmuję się badaniami dopplerowskimi i możliwością ich wykorzystania w diagnostyce ginekologicznej i położniczej. Monitorowanie stanu ciąż z płodami bliźniaczymi jest szczególnie istotne, bowiem liczba powikłań w porównaniu do ciąż jednopłodowych jest znacznie większa. Znaczeniu badań dopplerowskich u bliźniąt z ciąż jednokosmówkowych-dwuowodniowych oraz dwukosmówkowych-dwuowodniowych była poświęcona moja rozprawa habilitacyjna z 2012 roku.

Od 1995 r. ściśle współpracuję z wrocławskim wydawnictwem naukowym Elsevier Urban & Partner. W ciągu ostatnich 15 lat współpraca ta zaowocowała publikacjami licznych podręczników przetłumaczonych z języka angielskiego i niemieckiego. W tym okresie byłem redaktorem naukowym polskich wydań 6 podręczników. Poza redakcją naukową podręczników zajmowałem się także tłumaczeniem wydawnictw naukowych. Jestem autorem tłumaczeń rozdziałów w 10 podręcznikach

obcojęzycznych oraz rozdziałów w 3 podręcznikach polskich. W druku są kolejne dwa podręczniki, w których jestem autorem rozdziałów. W minionym okresie brałem czynny udział jako wykładowca, uczestnik sesji referatowych lub dyskusji „okrągłego stołu”, prowadzący sesje referatowe lub plakatowe, względnie prezentujący plakaty - w 40 sympozjach i konferencjach naukowych.

 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza w dziedzinie ginekologii

W ramach pracy dydaktycznej prowadzę ćwiczenia, seminaria i wykłady z ginekologii i położnictwa dla studentów V i VI roku Wydziału Lekarskiego oraz studentów Wydziału Zdrowia Publicznego. Uczestniczę jako wykładowca we wszystkich kursach organizowanych przez klinikę z listy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dla lekarzy w ramach szkolenia podyplomowego. Regularnie prowadzę kursy indywidualne z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii.

Od 2011 r. jestem opiekunem Studenckiego Koła Naukowego działającego w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa.

Od 1997 r. do dziś jestem opiekunem lekarzy odbywających staże do specjalizacji z położnictwa i ginekologii oraz praktyki podyplomowe. Zajmuję się także studentami odbywającymi w klinice praktyki wakacyjne.

 

Środowisko ginekologiczne i działalność organizacyjna

W latach 1988–2010 byłem członkiem komitetów organizacyjnych jednego sympozjum międzynarodowego oraz ośmiu sympozjów krajowych z udziałem zagranicznych gości.

Przez ostatnie 10 lat udało mi się zorganizować w II Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa dobrze funkcjonujący program diagnostyki prenatalnej. Dzięki temu pacjentki kierowane do kliniki mogą skorzystać z pełnego zakresu badań prenatalnych. Jest to obecnie wiodąca tego typu placówka na terenie Dolnego Śląska.

 

Nagrody i wyróżnienia

Za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej trzykrotnie otrzymałem nagrodę zespołową J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w 1989, 1999 oraz w 2007 roku.

Za działalność zawodową, dydaktyczną i naukową zostałem odznaczony przez Prezydenta R.P. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.